Vi utforsker alltid den merverdien som ligger utenfor selve bygget. Merverdien ligger i hvordan bygget kan bidra til å utvikle stedet, og hvordan det kompletterer omkringliggende arkitektur og omgivelser, og får det til å skinne.

Siden oppstarten i 1995, har vi fått delta i mange spennende prosjekter, nasjonalt og internasjonalt. De viktigste og største oppgavene har vi imidlertid hatt i Fredrikstad, og vår plassering i tid og sted har på mange måter vært ideell. Etter den store nedbyggingen av vertsindustrien fra midten av 80-tallet, har byen gjennomgått en rivende forvandling, og vi har vært heldige å få ta del i denne reisen. Gjennom langvarige og tette samarbeid med sentrale lokale aktører på omfattende prosjekter, har vi lært å se ting som en helhet og at ting tar tid – en innsikt som vi ikke ville fått ved å hoppe fra prosjekt til prosjekt og fra by til by.

Det er ikke vårt mål å bli et stort arkitektkontor. Men vi skal være store nok nå til å skape en god, levende intern faglig dynamikk, og interessante diskusjoner er veien til utvikling og spennende resultater.

VÅR VISJON ER Å SKAPE LEVENDE ROM

Man kjenner forhåpentligvis igjen et GRIFF bygg, ikke på stilen, for vi låser oss ikke til én stil, hver oppgave krever sin unike løsning og sitt unike uttrykk, men vi håper derimot at våre bygg, gjenkjennes av hvordan de virker, gjennom byggets kvalitet og det livet som oppstår rundt. Arbeidet vårt begrenser seg ikke til bygningsmassen alene. Vi søker å finne en ideell sammenheng med omgivelsene og skape et samspill med resten av det bygde miljøet som bidrar til liv og vekst.

Derfor er vår visjon at vi skal skape levende rom både inne og ute.

Både vi og kundene våre liker å utfordre hverandre, og det er en god ting, for høye ambisjoner resulterer i bedre prosjekter. Vi ser en økende profesjonalitet hos kundene, og med det øker kravene. De kan mye, og det vokser vi på. Det at vi kjenner og forstår kundene hjelper oss å treffe bedre med de arkitektoniske løsningene og gir en bedre prosess. Det oppstår en gjensidighet i diskusjonen. Vi når raskere en felles forankring og felles ambisjon, som igjen høyner kvaliteten og bærekraften til arkitekturen.

STEDSFORSTÅELSE​

I alle prosjekter har vi sterkt fokus stedsforståelse. Hvert bygg vi tegner skal reises et bestemt sted, og det stedet – om det er i sentrum eller i periferi – har sin egen unike geologi, natur, topografi, arkitekturhistorie, infrastruktur og forskjellige utfordringer. Hvert sted har en historie og ulike forutsetninger for utvikling. Ved å forstå disse faktorene, kan vi optimalisere bygget til å best mulig tjene sitt eget formål og samtidig bidra til å skape et attraktivt og velfungerende miljø rundt. Det komplekse utgangspunktet for hvert sted, gjør at hvert prosjekt utvikler sin egen tydelige arkitektur. Denne trer frem underveis, og videre i prosessen søker vi å videreutvikle og forsterke dette særpreget.

BÆREKRAFT

Bærekraft er mer enn lavenergibygg med grønne tak. Vår tilnærming til bærekraft er at vi må ha et helhetlig perspektiv på bærekraft. Valg av plassering og det å bygge med robuste strukturer med materialer som kan gjenbrukes er kanskje de viktigste brikkene for fremtidens arkitektur. Riktig plassering begrenser trafikk og reduserer utslipp og for at et bygg skal kunne stå i mer enn 100 år, trengs kvalitet i arkitektur, konstruksjon og materialer, og vi må legge til rette for den transformasjon et varig bygg blir gjenstand for. Vi er opptatt av å drøfte denne type valg tidlig i prosessene slik at den arkitektur vi setter fra oss er varig og robust og søker sin kvalitet og skjønnhet gjennom dette.

Vi er opptatt av å tilpasse prosjektene til en by som forandrer seg, for byer er levende organismer som kontinuerlig er i endring, utvider seg, reprogrammerer seg og gjenoppdager seg selv i et pulserende samspill med samfunnsendringer, endringer i demografi, økonomi og kultur.

REKRUTTERING

Vi er idag et kollektiv bestående av medarbeidere fra syv forskjellige nasjoner og tre ulike fagfelt med arkitekter, bygningskontruktører og BIM teknikere. Dette mangfoldet gir en dynamikk og en bredde som utvider perspektivene våre og gjør oss godt tilpasset til dagens byggemarked og de krav som stilles oss i byggeprosjekter.

Unge arkitekter som kommer til oss, opplever at de får rask tilgang til prosjekter. Vi samarbeider tett og verdsetter diskusjoner. Det er selve forutsetningen for å utvikle gode ideer og spennende løsninger. Vi mener kollektivets størrelse skaper dette handlingsrommet. Ikke for stort, ikke for lite.

Vi har satt sammen teamene våre med både arkitekter, BIM-teknikere og bygningskonstruktører. Dette letter den tekniske tegnebyrden for arkitektene og optimaliserer kontoret for kreativitet. De nye faggruppene har for øvrig tilført kontoret ytterligere bredde og dynamikk. Det beriker det faglige og det sosiale miljøet.

Partnere i Griff, fra venstre: Geir, Jarl Ture, Kennet, Kjersti, og Sigríður.

HELHETSTANKEN​

Alt vi bygger inngår i en helhet og skal samvirke med denne. Et eksempel er Litteraturhuset som idag ligger ved elvekanten midt i Fredrikstad sentrum. Etter en brann åpnet det seg et sår i bystrukturen som måtte repareres. Når oppdragsgiver utlyste en arkitektkonkurranse om et nytt næringsbygg på branntomten foreslo vi i stedet et kulturbygg trukket ut på det tilliggende torvet som samtidig åpnet en ny siktlinje ned til elva. Oppdragsgiver Fredriksborg Eiendom fikk så selv idéen om et Litteraturhus i Fredrikstad, og slik utviklet konseptet seg videre til det det er i dag. Med ytterligere to bygg ved siden av, og et fornyet offentlig bytorv, er dette nå et eksempel på hvordan samspill og helhetstenkning både kan genere nytt innhold og en ny forståelse av et eksisterende byområde.

Vi liker egenart og særpreg og vår arkitektur skal være tydelig

ET BYGG AV SIN TID​

Vi mener at bygg skal gjenspeile tiden de er bygd i med respekt for omgivelsene sine. Vi tenker ikke at man skal kopiere eldre arkitektur, men at kravene, uavhengig av arkitektonisk stil, må være de samme. Med høye krav til kvalitet, innhold, funksjon og tilpasning til omgivelser vil man oppnå en målsetning om en human arkitektur. «Et bygg av sin tid » er etter vår mening et kapittel i den sanne fortellingen om en bys historie og utvikling. Det skal ikke bygges blindt og kompromissløst, men som en innholdsrik dialog mellom gammelt og nytt.

I noen prosjekter er vi byreparatører, der vi fjerner eller forbedrer det eksisterende. I andre er vi byplanleggere, der vi står med mer eller mindre blanke ark. Vi ønsker å bidra med vår kunnskap, så byggeprosjektene ikke kun møter dagens behov, men også morgendagens behov.

NYSGJERRIGHET

Nysgjerrighet driver arbeidet vårt. Vi henter impulser fra inn og utland. Vi ønsker å forstå de lange linjene. Det er inspirerende å følge den forvandlingen som skjer med et bygg og i en by over tid, og i tillegg få ta del i denne prosessen. Samfunnsendringer skaper nye levemåter og nye måter å bruke alt på. Endringene driver hverandre i en gjensidig utveksling, og driver frem nye perspektiver på hvordan man må tenke arkitektur. Dette åpner opp nye mulighetsrom og gir nye svar.

Kontaktinfo

Stadion 21, 1671 Kråkerøy

Besøksadresse

Griff Arkitektur as

Stadion 21

1671 Kråkerøy